مشخصات فردی و زندگینامه
نام:مهرداد
نام خانوادگی:اطمینان
شهرت:اطمینان
پست الکترونیک:etminanmehrdad@gmail.com
نخصص ها:اخلاق و عرفان ، فلسفه

زندگی نامه

سوابق تحصیلی
1- درس خارج فقه و اصول
2- کارشناسی ارشد فلسفه اخلاق،دانشگاه قم
آثار پژوهشی
1- مقاله تاملی بر نظریه انسجام صدق یانگ/ علمی پژوهشی/مجله اندیشه دینی دانشگاه شیراز